Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. din Nr. din
ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anul 2010
Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. din şi nr. din ,
în temeiul prevederilor:
– art. 217 din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul
2010;
– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul
ordin:
ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010,
prevăzute în anexele nr. 1 – 37, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. De la această
dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 210 şi 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Adriean Videanu Irinel Popescu
ANEXA 1
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE
în asistenţa medicală primară
CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază
A. Servicii profilactice:
1. Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:
a) la externarea din maternitate – la domiciliul copilului;
b) la 1 lună – la domiciliul copilului;
c) la 2 luni;
d) la 4 luni;
e) la 6 luni;
f) la 9 luni;
g) la 12 luni;
h) la 15 luni;
i) la 18 luni.
NOTĂ:
Examenul de bilanţ până la vârsta de 12 luni inclusiv cuprinde obligatoriu şi promovarea activă
a alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la
minim 12 luni.
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei conform prevederilor legale în vigoare:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va
raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.
NOTĂ:
În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a
copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.
3. Examen de bilanţ anual al copiilor de la 2 la 18 ani.
4. Control medical al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu
consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate
Controlul medical cuprinde:
– consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
– recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a
unei stări patologice consemnate în fişa de consultaţie;
– încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.
2
5. Imunizări:
I. conform programului naţional de imunizări:
a) antituberculoasă – vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatită B;
e) antipoliomielitică VPO şi VPI;
f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care
vaccinarea DTP este contraindicată);
g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;
h) împotriva difteriei şi tetanosului – DT (revaccinare);
i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi – dT (revaccinare);
j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;
k) antirubeolică.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;
III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, inclusiv cele
prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.
6. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc,
precum şi consilierea antidrog.
7. a) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare
conform prevederilor legale în vigoare:
– insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV – NIHA
– diabet zaharat tip II – pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale
– HTA cu AVC
b) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare
conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele menţionate la lit. a).
8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.
9. Servicii de planificare familială:
– consiliere de planificare familială;
– indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
B. Servicii medicale curative:
1. Consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident.
2. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.
3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.
4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizare, prin
bilet de trimitere, ca o consecinţă a actului medical propriu.
5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de
familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, către alte specialităţi sau în vederea internării.
Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau va ataşa la acesta rezultatele
investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare
pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea
internării şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită
internarea.
6. Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi
aplicarea tratamentului strict supravegheat, până la scoaterea din evidenţă pe baza schemei TSS şi
numai pentru situaţiile în care medicul de familie este direct implicat în administrarea acestei
3
scheme. Pentru persoanele care refuză aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la
sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.
7. Asistenţă medicală la domiciliu în cadrul programului de lucru stabilit pentru aceasta, pentru
situaţiile în care medicul de familie consideră necesară această deplasare. Vizitele la domiciliu se
efectuează la solicitarea persoanei sau aparţinătorului şi medicul le consemnează în caietul de
deplasare care va conţine: numele şi prenumele persoanei căreia i s-au acordat serviciile
medicale, motivul solicitării, data şi ora acordării serviciilor medicale. Pentru bolnavii imobilizaţi
(paraplegici, tetraplegici, şi alte situaţii de deficienţă a trenului inferior) medicul de familie
efectuează cel puţin un control periodic pe an la domiciliul acestora.
8. Monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici.
9. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru – maximum 5
consultaţii/săptămână/medic.
C. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă:
a) asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în
limita competenţei medicului de familie şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea;
b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte
specialităţi sau în vederea internării, după caz.
Asiguraţii beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt
înscrişi.
Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă în cabinetul medicului de familie, în
cadrul programului de lucru stabilit.
D. Activităţi de suport:
Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia
situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, certificat medical pentru îngrijirea
copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinţe medicale pentru copii necesare
înscrierii în colectivităţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverinţe medicale
solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei, precum şi de celălalt personal angajat
în sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate.
E. Servicii medicale paraclinice – EKG şi ecografie generală (abdomen + pelvis), în limita
sumelor rezultate conform criteriilor din anexa 11 şi pentru care încheie acte adiţionale la
contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor
servicii se face din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice.
CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale
A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă:
a) asistenţa medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în
limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară
activitatea;
b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte
specialităţi sau în vederea internării, după caz.
Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.
4
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă: în cabinetul medicului de familie, în
cadrul programului de lucru stabilit.
B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei,
consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen
obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi
tratament)
C. Imunizări:
I. conform programului naţional de imunizări:
a) antituberculoasă – vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatită B;
e) antipoliomielitică VPO şi VPI;
f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care
vaccinarea DTP este contraindicată);
g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;
h) împotriva difteriei şi tetanosului – DT (revaccinare);
i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi – dT (revaccinare);
j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;
k) antirubeolică.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.
III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, inclusiv cele
prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.
D. Servicii de planificare familială:
a) consilierea femeii privind planificarea familială;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
Casele de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical prevăzut la lit. a) şi b), la
o perioadă de minimum 6 luni.
E. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei conform prevederilor legale în vigoare:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va
raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
NOTĂ:
În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a
copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

Continuare