Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.58/2001

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/2001, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii si activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar cu modificările si completările ulterioare

 

P R O I E C T

de L E G E pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/2001, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii si activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar cu modificările si completările ulterioare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art.I Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea si finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii si activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar , publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I , nr.25 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.463/2004 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţǎ, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

  1. a) „Ministerul Sănătăţii si Familiei” cu „Ministerul Sănătăţii Publice”;
  2. b) „Ministerul Sănătăţii” cu „Ministerul Sănătăţii Publice”;
  3. c) „Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali” cu „Centrul Naţional de Perfecţionare in Domeniul Sanitar Bucureşti”;
  4. d) „ direcţiile de sănătate publică” cu „autorităţile de sănătate publică”.

2.La articolul 1, aliniatele (3),  (3^3)  si   (3^4) se modifică si vor avea următorul  cuprins:

“(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au ocupat prin concurs, organizat conform legii, post de asistent universitar în unităţi de învăţământ superior cu profil medical si farmaceutic uman, pot fi confirmaţi, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, medici, medici dentişti şi farmacişti rezidenţi în una dintre specialităţile, corespunzător disciplinei didactice, prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenta medicala, peste numărul de locuri ocupate prin concurs.

…………………………………………………………………………………………………….

(3^3) Asistenţii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti confirmaţi în rezidenţiat efectuează pregătirea de specialitate în afara normei de bază didactice şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi.

(3^4) Asistenţii universitari care au susţinut un concurs de rezidenţiat înaintea ocupării prin concurs a postului didactic pot opta:

  1. a) pentru confirmarea ca rezident în specialitatea disciplinei didactice, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, sau
  2. b) pentru continuarea rezidenţiatului în specialitatea obţinuta anterior ocupării funcţiei didactice.

Continuarea pregătirii în specialitatea obţinuta anterior ocupării funcţiei didactice se aproba de ministrul sănătăţii publice la solicitarea facultăţii respective.”

3.La articolul 2, aliniatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:

„(1) Începând cu anul 2007 rezidenţiatul se organizează pe domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sesiuni distincte pe locuri si pe posturi.”

4.La articolul 2 după aliniatul (1) se introduc aliniatul (1`) si aliniatul (1„)cu următorul cuprins:

(1′) Rezidenţiatul pe locuri ofertează un număr de locuri pentru toate specialităţile, număr ce asigură necesarul de specialişti conform standardelor de referinţă din ţările Uniunii Europene.

(1„) Pentru locurile publicate de autorităţile şi instituţiile care au în subordine unităţi sanitare, altele decât Ministerul Sănătăţii Publice si Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei,  Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe si Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, concurează numai medicii, medicii dentişti si farmaciştii, funcţionari publici cu statut special sau ofiţeri încadraţi in aceste instituţii.”

5.Articolul 3 se modifica şi  va avea următorul cuprins:

„(1)Rezidenţiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, sub forma unei sesiuni distincte faţă de concursul naţional anual organizat cu locuri destinate pe specialităţi. Concursul se organizează la nivel naţional.

(2)Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice din  zone defavorizate din punct de vedere al asigurării asistentei medicale, stabilite prin Ordin al ministrului sanatatii publice. Ordinul va nominaliza numai specialităţile si unităţile sanitare care funcţionează cu mai puţin de  50 % din numărul de personal normat /pe locuri de muncă si pe judeţ, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti.

(3) Pentru  spitalele clinice cu secţii universitare sau institute, precum pentru spitalele regionale nu se organizează rezidenţiat pe post.

(4)Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat în condiţiile alin. (1) şi (2), încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(5)   După obţinerea titlului de specialist aceştia sunt obligaţi să lucreze la

unitatea sanitară publică cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare  pregătirii in rezidenţiat. Obligaţia  se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de munca,  in baza prevederilor art.193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiilor asumate îl  obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesionala, proporţional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului adiţional la contractul individual de munca.”

  1. La articolul 5, aliniatele (1), (2) si (2^1) se modifica si vor avea următorul cuprins:

 

„(1) Drepturile salariale ale rezidenţilor se stabilesc în condiţiile legii şi se acordă prin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventării stagiilor, realizării gărzilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea. Rezidenţii care efectuează gărzi in afara programului normal de lucru vor fi remuneraţi pentru aceste activităţi.

(2)Drepturile salariale ale rezidenţilor pe perioada pregătirii se suporta de la bugetul de stat.

(2^1) Cheltuielile de personal pentru rezidenţii care efectuează pregătire in unitati sanitare private se suporta de la bugetul de stat, prin unitatea sanitara cu care au încheiat contract individual de munca.”

7.La articolul 5, aliniatele (3), (4) si (5) se abroga.

  1. La articolul 6 aliniatul(3) se modifica si va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic specialist. Începând cu promoţia 2007 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, candidaţii care nu se confirma in rezidenţiat, pot efectua trei ani de pregătire supravegheata/asistata in unitati sanitare publice, beneficiind de contrat individual de munca pe durata determinata. Pe parcursul celor trei ani au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidenţiat , dreptul de libera practica dobandindu-se după promovarea examenului de medic specialist.”

  1. La articolul 9, aliniatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile de personal aferente derulării activităţii de cercetare aplicativa, respectiv cercetare ştiinţifica medicala clinica in domeniul sanatatii publice, se suporta din sumele decontate in baza contractului de furnizare servicii medicale încheiate de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate.”

ART. II

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.