Proiect de lege privind organizarea rezidentiatului

Proiect de ORDONANTA privind organizarea si finantarea rezidentiatului .

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Rezidenţiatul

Art. 1. – (1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifica de invatamant postuniversitar a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregătirea necesara obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse in Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicala.

(2) Rezidenţiatul se organizează sub forma  rezidenţiatului pe locuri , a rezidenţiatului pe post şi a rezidenţiatului cu timp parţial.

(3) Întreaga activitate de pregatire prin rezidenţiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice si a Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 2. – (1) Admiterea in rezidenţiat se face prin concurs naţional   organizat în sesiune unica pentru locuri, respectiv pentru posturi. Concursul de rezidenţiat se organizează  în  trimestrul patru al anului. În mod excepţional în semestrul unu al anului 2008 se va organiza rezidenţiat pe post.  Concursul de rezidenţiat se organizează  pe domeniul medicină, medicină dentara şi farmacie, de către Ministerul Sănătăţii Publice, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice .

(2) Rezidenţiatul cu timp parţial se organizează numai pentru specialitatea medicină de familie. Admiterea se face pe baza de selecţie din rândul medicilor de medicină generală cu drept de libera practica, în baza unei metodologii aprobate prin ordin  al ministrului sănătăţii publice .

(3) Rezultatele concursului naţional pentru rezidenţiatul pe locuri, respectiv pe  posturi şi a selecţiei pentru rezidenţiatul cu timp parţial,  se confirma prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(4) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care  promovează concurs de rezidenţiat   şi aleg  loc în specialitate se confirma prin ordin al ministrului Sănătăţii Publice ca rezidenţi in specialitatea respectiva, cu pregatire în centrul universitar ales.

(5) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupa post de rezident , se confirma prin ordin al ministrului Sănătăţii Publice ca rezidenţi in specialitatea respectiva, pe postul ales.

(6) Medicii de medicină generală cu drept de libera practica selectaţi în rezidenţiat cu timp parţial  se confirma prin Ordin al ministrului sănătăţii publice ca medici rezidenţi medicină de familie pe locul de munca avut la data confirmării selecţiei,  fara a se modifica natura contractului individual de munca.

Art. 3. – (1) Rezidenţiatul pe locuri ofertează un număr de locuri care  asigura specialişti conform  necesitaţilor din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi in rezidenţiat, ca urmare a concursului pe locuri, încheie un contract individual de muncă pe perioada determinata egala cu durata  rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

Art.4 -(1) Rezidenţiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(2) Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare publice, din  zone deficitare din punct de vedere al asigurării asistenţei medicale. Pentru reşedinţa de judeţ se  nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu mai puţin de 50% din numărul de personal normat/locuri de munca, în  reşedinţa de judeţ şi în judeţ stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. Pentru celelalte unităţi din judeţ,  se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu mai puţin de  50 % din numărul de personal normat pe locuri de muncă  din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti.

(3) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post se  aproba anual prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice;

(4) Pentru  spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele regionale nu se organizează rezidenţiat pe post

(5) Rezidenţii, care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat în condiţiile alin. (1), (2) si (3), încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică, care a publicat postul respectiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(6) După obţinerea titlului de specialist, autorităţile locale vor acorda acestora prima de instalare ca medic specialist, spatii de locuit în folosinţa gratuita şi după caz spatii destinate desfasurarii actului medical.

(7) Specialiştii formaţi în urma promovării concursului de rezidenţiat pe post,  sunt obligaţi să lucreze la unitatea sanitară publică, cu care au încheiat contractul individual de muncă, cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare  pregătirii în rezidenţiat. Obligaţia  se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă,  în baza prevederilor art.193 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiilor asumate îl  obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal, precum şi a restituirii primei de instalare,  proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica în cazul în care prin reorganizare este desfiinţata unitatea sanitara în care se afla postul pe care este confirmat rezident.

Art.5 Medicii confirmaţi în rezidenţiatul cu timp parţial desfasoara activitate medicala în cadrul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau după caz prevăzute în contractul individual de munca. Pregătirea în rezidenţiat se efectuează conform metodologiei  prevăzuta la art.2, alin.(2).

Art. 6. – (1) Pregătirea in rezidenţiat se desfasoara, in mod descentralizat, la nivelul următoarelor centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

(2) Centrelor universitare menţionate la alin.(1) li se arondează celelalte facultăţi de medicina, medicina dentara si farmacie  acreditate, prin ordin comun MSP şi MECT.

(3)  Instituţiile de invatamant superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate, propun Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar,  coordonatorii, directorii de programe precum si responsabilii de formare după caz, pe specialităţile în care se efectuează pregătirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Plata unor sporuri directorilor  de programe si responsabililor de formare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se face numai in cazul in care aceştia nu deţin funcţii didactice.

(4) Un coordonator sau director de program nu poate coordona simultan pregătirea în mai multe specialitati.

(5) Coordonatorul de program trebuie sa aibă funcţia didactica de profesor sau de conferenţiar universitar; Prin excepţie, pentru specialitatea medicina de urgenta, directorul de program  de rezidenţiat poate avea funcţia didactica de sef de lucrări, gradul de medic primar sau titlul de specialist care practica in mod curent, de cel puţin 5 ani, aceasta specialitate,.

(6) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar,coordonează, la nivel naţional,  întreaga activitate de pregatire in rezidenţiat din centrele universitare şi unităţile sanitare acreditate.

Art. 7. – (1) Pregătirea in rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum de pregatire şi a unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară, elaborat de universităţile de medicină şi farmacie, avizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi aprobat prin ordin comun MSP şi MECT.

(2) Curriculumul de pregatire se aplică tuturor rezidenţilor aflaţi in pregatire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

(3) Pregătirea in rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregatire   teoretica şi practica, fiind normata integral ca activitate didactica.

(4)  Pentru rezidenţiatul în medicină de familie forma cu timp parţial,Curriculum de pregatire şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice sunt identice cu cele prevăzute pentru rezidenţiatul pe loc , respectiv rezidenţiatul pe post, medicina de familie, cu precizarea ca acestea se pot desfăşura pe o perioada mai mare de trei ani.

Art. 8.  Pe perioada pregătirii, rezidenţii au  acces la închirierea locurilor de cazare din căminele universitare sau spaţiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate din centrul unde au fost repartizaţi sau detaşaţi, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în  secţii şi laboratoare clinice,  în unităţile sanitare publice sau în cabinete medicale individuale de medicină de familie, acreditate, nominalizate de Ministerul Sănătăţii Publice, stabilite  la propunerile universităţilor de medicină şi farmacie şi de capacităţile de pregătire ale unităţilor sanitare acreditate, precum şi cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare pentru fiecare specialitate aparte se propun Ministrului Sanatatii Publice spre aprobare de către comisiile de specialitate.

Art. 10. – (1) Drepturile  de personal ale rezidenţilor pe perioada pregătirii in  rezidenţiat se suportă in totalitate de la bugetul de stat.

(2) Drepturile de personal se acordă prin unităţile sanitare cu care rezidenţii pe loc, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durata determinata sau după caz nedeterminata, pe baza documentelor doveditoare a frecventării stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.

(3)Rezidenţii care efectuează gărzi, sunt salarizaţi pentru această activitate cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, de către unitatea sanitara cu care au încheiat contract individual de munca, pe baza documentelor doveditoare a efectuării gărzilor.

Art. 11. –(1) Rezidenţiatul se finalizează printr-un examen care cuprinde probe teoretice şi practice, susţinute în faţa unei comisii de specialişti propuse de către instituţiile de învăţământ superior,  avizate de colegiile profesionale şi numite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(2) Examenul se organizează în centrele universitare prevăzute la art.6, alin (1) cu excepţia specialitati medicina de urgenta pentru care examenul se va desfăşura numai in centrele universitare Bucuresti si Târgu Mureş comisiile de examinare fiind formate din directori de programe si responsabili de formare din toate centrele prevăzute in art. 6, alin (1)

(3) Absolvenţii stagiilor de rezidenţiat se pot prezenta la examenul de finalizare în  maximum 5 ani de la absolvire.

(4) După promovarea examenului prevăzut la alin. (1) rezidenţilor li se eliberează certificatul de medic specialist, medic dentist specialist şi, respectiv, de farmacist specialist, de către Ministerul Sănătăţii Publice.

(5) Calitatea de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist este dovedită de certificatul eliberat conform alin. (4).

(6) Metodologia desfasurarii probelor examenului de specialist se aproba  prin Ordin al Ministerului Sănătăţii Publice.

Art.12(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obţinerea celei de a doua specialitati în regim cu taxa.

(2) Stagiul de pregatire în cea de a doua specialitate se efectuează integral, cu frecventa. Stagiile  efectuate în prima specialitate care se regăsesc în curricula celei de a doua specialitati pot fi echivalate.

(3) Specialiştii care au efectuat rezidenţiat pe post, pot efectua a doua specialitate, după îndeplinirea condiţiilor din actul adiţional încheiat la contractul de munca.

Art.13 Posesorii certificatului de specialist  în specialitati  asimilate, efectuează pregatire în specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidenţiat şi fara taxa.

Art. 14. – (1) Inscrierea la oncursul de rezidenţiat pe loc, a rezidenţiatului pe post , precum şi selecţia în rezidenţiatul de medicină de familie cu timp parţial, se face cu taxă, al cărei cuantum se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare in Domeniul Sanitar  şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat. Sumele rămase disponibile se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

CAPITOLUL II

DREPT DE LIBERA PRACTICA

PREGATIRE SUPRAVEGHEATA/ASISTATA

Art.15  (1) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic specialist.

(2) Rezidenţii care nu finalizează rezidenţiatul în specialitatea obţinută prin concurs, precum şi titularii unui certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice, pot continua pregătirea în medicină de familie. Examenul de medic specialist în medicină de familie se va susţine după efectuarea a cel puţin 3 ani de rezidenţiat, din care 12 luni stagiu în medicină de familie.

(3) Stagiile de pregătire în medicină de familie prevăzute la alin. (2), precum şi prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul Sănătăţii Publice.

(4) Începând cu promoţia 2008 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, candidaţii, care nu se confirmă în rezidenţiat, pot efectua trei ani de practică supravegheată/asistată în unităţi sanitare publice, cabinete de medicină de familie, la solicitarea acestor unităţi,  beneficiind de contract individual de muncă pe durată determinată. Actul medical pe care îl prestează în timpul celor trei ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu drept de liberă practică. Pe parcursul celor trei ani au obligaţia să se prezinte la concursul de rezidenţiat, dreptul de liberă practică dobândindu-se după promovarea examenului de medic specialist.

(5) De prevederile alin(4) pot beneficia şi absolvenţii licenţiaţi ai  facultăţilor de medicină promoţiile 2005,2006 şi 2007 care nu sunt confirmaţi rezidenţi.

Art.16  Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar salariul de bază va fi stabilit la nivelul funcţiei de medic prevăzută în Legea privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Art.17 Absolvenţii facultăţilor de medicină care după încheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de trei ani, care nu devin rezidenţi, pot fi angajaţi cu contract individual de munca cu durata determinata/ nedeterminata la cabinete medicale individuale si servicii de ambulanta sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de salarizarea  prevăzuta pentru funcţia de medic.

Art.18 Absolvenţii facultăţilor de medicină  care au finalizat stagiul de rezidenţiat dar nu promovează examenul de medic specialist pot fi încadraţi cu contract individual de munca pe durata determinata/ nedeterminata  în servicii de primiri urgente,  servicii de ambulanta sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de încadrarea pe funcţia de medic şi salarizarea corespunzătoare ultimului an de rezidenţiat , în funcţie de specialitatea în care au fost confirmaţi medici rezidenţi.

 

CAPITOLUL III
Activitatea de cercetare medicală în sectorul sanitar

Art. 19. – (1) Personalul angajat în unităţile sanitare de stat poate fi implicat in activitatea de cercetare ştiinţifică, clinică şi de medicină preventivă, organizată pe nuclee, colective, departamente şi/sau institute.

(2) Finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală sau aplicativă în domeniul medical, se realizează specific prin granturi / contracte de cercetare încheiate cu organismele naţionale sau internaţionale abilitate, sub autoritatea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Salarizarea personalului  angajat cu contract individual de munca  in activitatea de cercetare ştiinţifică, clinică şi de medicină preventivă, în unităţile sanitare de stat se va face la nivelul echivalentelor de norme didactice (1/2 norma de integrare clinica) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi  prin granturi de cercetare ştiinţifica.

(4) Medicii încadraţi pe posturi de cercetare ştiinţifica aplicativa, care nu sunt confirmaţi specialişti, nu au drept de libera practica în specialitate şi nu pot desfăşura activitate de asistenta medicala în specialitatea respectiva.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 20(1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie licenţiaţi anterior promoţiei 2005, statutul de medic de medicină generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist se obţine după finalizarea stagiaturii

(2) Ministerul Sănătăţii Publice  va elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.21 Drepturile de personal pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, licenţiaţi anterior promoţiei 2005, pe perioada stagiaturii se suportă de la bugetul de stat.

Art.22  (1) Înscrierea la concursurile de rezidenţiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la vârste mai apropiate de tendinţele actuale ale standardelor internaţionale.

(2) Absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care devin rezidenţi, în condiţiile alin. (1), anterior anului 2005, dobândesc dreptul de liberă practică după un an de rezidenţiat, conform prevederilor legale anterioare.

Art. 24. – (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu afectează drepturile câştigate de medici, medici dentişti si farmacişti sub regimul actelor normative anterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, art.65 din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al  Românie, Partea I nr.372 din 28 aprilie 2006, art.12  şi art.16 din Hotărârea de Guvern nr.899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial  nr. 660 din  5 septembrie 2002,precum şi orice alte prevederi contrare.