Proiect de Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul a indicatorilor …

Proiect de Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului

ANEXA 1
METODOLOGIA DE CALCULUL A
INDICATORILOR DE PERFORMANta
AI MANAGEMENTULUI SPITALULUI

A. Indicatori de management al resurselor umane

1. Proportia medicilor din totalul = Nr. medici  angajati in spital x 100
personalului angajat al spitalului  Total persoane angajate in spital

Numar de medici angajati in spitale se refera la toti medicii  din asistenta medicala la paturi, precum si din alte structuri medicale care deservesc aceste paturi, potrivit statului de functii pentru posturile ocupate.

Personal angajat al spitalului cuprinde numarul total al posturilor ocupate cu contract de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, dupa caz.

2. Proportia  personalului medical din = Nr. personal  medical x 100
totalul personalului angajat al spitalului  Total persoane angajate in spital

 Personalul medical cuprinde:
– medici, farmacisti; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert in fizica medicala; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente medicale cu studii superioare, superioare de scurta durata, postliceale si medii, moase, tehnician utilaje medicale si tehnician dentar, sora medicala, oficiant medical, registrator medical, statistician medical; functii prevazute in subsolul anexelor nr. 1 si 2 la OUG nr. 115/2004. si care se salarizeaza la nivel de studii medii, postliceale sau SSD.

3. Proportia  personalului medical cu studii
superioare din total personal  medical = Nr. personal  medical cu studii superioare x 100
Nr. total personal medical

Personal medical cu studii superioare este format din medici, farmacisti; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuti; bioinginer medical; biolog, chimist, biochimist, fizician, expert in fizica medicala; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moase cu studii superioare, SSD; functii prevazute in subsolul anexelor nr. 1 si 2 la OUG nr. 115/2004. si care se salarizeaza la nivel de SSD.

4. Nr. mediu de consultatii pe
un medic in ambulator = Nr. consultatii in ambulatoriul de spital
Nr.de medici care acorda consultatii in ambulatorul spitalului

Medicii care acorda consultatii in ambulatoriul integrat se refera la medicii incadrati in sectiile si compartimentele cu paturi, care acorda asistenta medicala in ambulatoriul integrat, precum si medicii incadrati in ambulatoriul integrat, in cabinetul de specialitate, fara corespondent in sectiile sau compartimentele cu paturi conform OMSP NR.39/2008 privind organizarea ambulatoriului integrat al spitalului.

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie se calculeaza astfel:

Durata medie de spitalizare pe spital = Om zile spitalizare
Bolnavi aflati la inceputul perioadei + Bolnavi intrati in cursul perioadei

Durata medie de spitalizare pe sectie = Om zile spitalizare
Bolnavi aflati la inceputul perioadei + Bolnavi intrati in cursul perioadei + Bolnavi transferati in cursul perioadei din alte sectii

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital si fiecare sectie:

Rata de utilizare a paturilor = Iu . 100
365 zile

 Iu = indicele de utilizare a paturilor
Numarul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la inceputul perioadei de referinta sau poate sa difere, situatie in care se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata la trimestru, semestru, an.

3. Indicele de complexitate a cazurilor = Total cazuri ponderate x  100
Total cazuri rezolvate

 Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprima tipurile de pacienti tratati in spital in functie de de diagnostic si gravitate.

 Indicele de complexitate a cazurilor: numar care exprima resursele necesare spitalului in concordanta cu pacientii tratati.

 Cazuri ponderate: pacientii “virtuali” generati prin ajustarea cazurilor externate, in functie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate si pentru cazurile echivalente.

4. Procentul pacientilor cu interv. chir. din totalul = Nr.interventii chirurgicale      x 100
pacientilor externati din sectiile de chirurgie  Nr. pacienti ext.din sectiile de chir.

C. Indicatori economico-financiari.

1. Executie bugetara fata de bugetul = Cheltuieli bugetare realizate x 100
de cheltuieli aprobat  Total buget cheltuieli aprobat

 Cheltuieli bugetare realizate = plati nete realizate in perioada de raportare
Total buget cheltuieli aprobat = prevederi bugetare aprobate

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii in functie de sursele de venit se determina astfel:

 Structura cheltuielilor pe tipuri de
servicii si in functie de sursele de venit = Suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente serviciilor x 100
Suma surselor de venit ce finanteaza aceste cheltuieli

Nota: valoarea acestui indicator, exprimata in procente, se determina ca raport intre suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente structurilor:
– servicii de urgenta – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale sanitare, alte cheltuieli;
– servicii paraclinice (inclusiv imagistica) – cheltuieli ocazionate de aceste servicii;  – servicii spitalizare continua  – cheltuieli ocazionate de aceste servicii inclusiv cheltuielile efectuate in cadrul programelor nationale de sanatate;
– servicii spitalizare de zi – cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate in cadrul programelor nationale de sanatate;
– servicii din ambulatoriul de specialitate (integrat) al spitalului – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale sanitare si alte cheltuieli, precum si contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru activitatea prestata in ambulator (care se raporteaza distinct de primele categorii de cheltuieli);
si suma surselor de venit din care sunt finantate aceste cheltuieli.
In fisa de evaluare se trece valoarea indicatorilor per total, in anexa se detaliaza pe tipurile de servici mai sus mentionate.

3. Procentul veniturilor proprii din = Venituri proprii x 100
totalul veniturilor spitalului  Total venituri spital

 Venituri proprii = veniturile obtinute de spital exclusiv cele obtinute in contractul cu casa de asigurari de sanatate, inclusiv subventiile de la bugetul local, bugetul de stat, donatii, sponsorizari, alte venituri incasate de spital.

 Total venituri spital = veniturile obtinute de spital inclusiv cele obtinute in contractul cu casa de asigurari de sanatate, precum si subventii de la bugetul local, bugetul de stat, donatii, sponsorizari, alte venituri incasate de spital.

4. Procentul cheltuielilor de personal = Cheltuieli de personal x 100
din totalul cheltuielilor spitalului  Total cheltuieli spital

Cheltuieli de personal – se refera la prevederile privind cheltuielile de personal inclusiv cheltuielile aferente rezidentilor si personalul aflat in practica asistata / supravegheata conform prevederilor OUG nr.12/2008 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar.

– Total cheltuieli spital – se refera la prevederile totale de cheltuieli ale spitalului

 5. Procentul cheltuielilor cu medicamente = Cheltuieli cu medicamente x 100
din totalul cheltuielilor spitalului  Total cheltuieli spital

– Cheltuieli cu medicamente – se refera la prevederile privind cheltuielile cu medicamentele
– Total cheltuieli spital – se refera la prevederile totale de cheltuieli ale spitalului

6. Procentul cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital x 100
din totalul cheltuielilor spitalului  Total cheltuieli spital

– Cheltuieli de capital – se refera la prevederile privind cheltuielile de capital
– Total cheltuieli spital – se refera la prevederile totale de cheltuieli ale spitalului
7. Costul mediu pe zi spitalizare = Cheltuieli realizate
Nr. om zile spitalizare

 Cheltuieli realizate = cheltuieli totale efectiv realizate

D. Indicatori de calitate

1. Rata mortalitatii intraspitalicesti = Decese in spital x 100
Bolnavi iesiti

Decese in spital  se refera la toti decedatii in spital indiferent de timpul scurs de la internare la deces.

2. Rata infectiilor = Nr. bolnavi cu infectii nosocomiale x 100
nosocomiale  Bolnavi externati

 Se calculeaza pe total spital si pe fiecare sectie.

3. Indicele de  concordanta a diagnosticului  de la internare si diagnosticul la externare:

Indicele de concordanta = Nr. diagnostice concordante x 100
Nr. pacienti externati

– numaratorul formulei se refera la nr. de diagnostice care la internare au acelasi cod cu diagnosticul principal la externare, exceptând acele diagnostice de internare care sunt suspiciuni de o anumita boala iar la externare se confirma boala. Deci, in aceste situatii suspiciunea de boala confirmata prin diagnosticul principal la externare este considerata ca fiind concordanta cu diagnosticul de externare.
– simptomele si sindromele, daca in episodul de ingrijire isi precizeaza cauza prin diagnosticul principal la externare sunt considerate coduri concordante.
Acest  indicator se calculeaza  si  pentru compararea corectitudinii  diagnosticului pus in cabinetele medicilor de familie sau in ambulatoriile de specialitate comparativ cu cel pus in sectiile de spital.

NOTA:
– la Anexa nr.1, litera A. Indicatori de management ai resurselor umane, la punctele 1, 2, 3 nu se vor lua in calcul rezidentii, personalul aflat in practica asistata / supravegheata conform prevederilor OUG 12/2008 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar;
– urmatoarele structuri medicale sunt considerate structuri care deservesc paturile de spital: stationar de zi psihiatrie (adulti si copii), CPU, UPU, camera de garda, CSM (adulti si copii), serviciul de anatomie patologica, serviciul de medicina legala, laboratoare de analize medicale, laboratoare de radiologie, laboratoare de balneologie si recuperare medicala;
– urmatoarele structuri medicale ofera servicii medicale ambulatorii dar sunt structuri ale spitalului: dispensar TBC, cabinet de planing familial, cabinet oncologie medicala, cabinet diabet zaharat, cabinet boli infectioase, cabinet stomatologie urgenta, cabinet de asistenta sociala, cabinet medical scolar.

R O M Â N I A
MINISTERUL  SaNaTatII  PUBLICE
CENTRUL NAtIONAL PENTRU ORGANIZAREA sI ASIGURAREA
SISTEMULUI INFORMAtIONAL sI INFORMATIC
iN DOMENIUL SaNaTatII BUCUREsTI
Str.George Vraca nr.9, sector l  Cod 70706
Tel.3140890 /3133809 /3138964             Nr.iesire__________
Fax.:3112998                                       2008 luna____ziua_____

APROB
M I N I S T R U
EUGEN NICOLaESCU

REFERAT DE APROBARE

 Evaluarea anuala a managerilor spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice pentru activitatea desfasurata in anul 2008 este reglementata prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanta in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen, cu modificarile si completarile ulterioare.
Reevaluarea managerilor spitalelor publice, care au fost evaluati pentru activitatea desfasurata in anul 2007 si pentru care s-a dispus reevaluarea activitatii dupa sase luni, este reglementata prin Ordinul 1289/09.07.2008.
Atât evaluarea cât si reevaluarea sunt facute pe baza unor criterii si indicatori de performanta ai managementului spitalului, compusi din indicatori de utilizare, indicatori economici, indicatori calitativi, indicatori de management.
Calculul acestor indicatori se face dupa o metodologie statistica recomandata de catre organismele internationale (OMS, EUROSTAT etc.), care tine seama atât de cerintele interne cât si internationale.
Pentru ca aceasta activitate sa se desfasoare intr-un cadru unitar, propunem o metodologie unica de calcul a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului.
Daca sunteti de acord cu cele prezentate, va rugam a aproba prezentul referat.

Cu stima,

Director adjunct,
Ioana Pertache

ORDIN
privind aprobarea metodologiei de calcul
a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului

Ministrul Sanatatii Publice,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazând referatul de aprobare al Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti nr.         din             privind metodologia de calcul a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului, emite urmatorul

ORDIN

Art. 1 Se aproba metodologia de calcul a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului, redata in Anexa nr. 1.
Art. 2 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3 Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti si institutiile cu retea sanitara proprie, precum si spitalele publice si managerii acestora vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

        M I N I S T R U
EUGEN NICOLAESCU