Proiect de O R D I N privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii..

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr…………………………..

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările si completările ulterioare

 

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art.1 (1) Cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi înrudite, fără concurs de rezidenţiat, se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plata taxei se face în contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu nr. RO72TREZ7025025XXX000266 deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucureşti, in 2 transe,  semestriale.

(3) Neplata taxei in condiţiile stipulate  in angajamentul de plata, atrage după sine excluderea definitiva din programul de pregătire.

Art.2 (1) Din sumele încasate  20 % revin Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru acoperirea managementului programelor la nivel naţional, 80 % revenind instituţiilor de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic uman care desfasoara pregătirea.

(2) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti virează procentul stablit in contul instituţiilor de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, in cel mult 15 zile calendaristice de la primirea sumelor, anexând tabelul nominal ce conţine persoanele platitoare.Totodată, va transmite si un tabel nominal al persoanelor care nu au achitat taxa de pregătire, in vederea aplicării de către instituţiile de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic uman a sancţiunii prevăzute la art.1 alineatul (3) din prezentul ordin.

(3) Din sumele încasate, instituţiile de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic uman aloca unităţilor sanitare în care se desfăşoară programul de pregătire, pentru fiecare participant, următoarele procente:

a).  20 % pentru specialităţile pentru care taxa este de 2000 euro;

b). 15 % pentru specialităţile pentru care taxa este de 1500 euro.

(4) Alocarea  procentelor prevăzute la alineatul (3) se face in maximum 15 zile calendaristice de la încasarea sumelor.

Art.3 Direcţia Generala Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare, Centrul Naţional de Perfecţionare in Domeniul Sanitar Bucureşti, autorităţile de sănătate publică, ministerele cu reţea sanitară proprie si instituţiile de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic uman vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.4

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2005 privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi înrudite, fără concurs de rezidenţiat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 546/4.260/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 20 ianuarie 2005, se abrogă.

Art.5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

A doua specialitate Cuantumul taxei/an de studiu/euro ( echivalentul in lei la cursul zilei)
Alergologie si imunologie clinica 1500
Anatomie patologica 2000
Anestezie si terapie intensiva 1500
Boli infecţioase 1500
Cardiologie 1500
Chirurgie cardiovasculara 2000
Chirurgie dento-alveolara 2000
Chirurgie generala 2000
Chirurgie orala si maxilo-faciala 2000
Chirurgie pediatrica 2000
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva 2000
Chirurgie toracica 2000
Chirurgie vasculara 2000
Dermatovenerologie 1500
Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice 1500
Endocrinologie 1500
Epidemiologie 2000
Expertiza medicala a capacitaţii de munca 1500
Farmacie clinica 1500
Farmacologie clinica 1500
Gastroenterologie 1500
Genetica medicala 1500
Geriatrie si gerontologie 1500
Hematologie 1500
Laborator farmaceutic 1500
Medicina de familie 1500
Medicina de laborator 2000
Medicina de urgenta 1500
Medicina interna 1500
Medicina legala 2000
Medicina muncii 1500
Medicina nucleara 2000
Medicina sportiva 1500
Nefrologie 1500
Neonatologie 1500
Neurochirurgie 2000
Neurologie 1500
Neurologie pediatrica 1500
Obstetrica-ginecologie 2000
Oftalmologie 2000
Oncologie medicala 1500
Ortodonţie si ortopedie-dento-faciala 2000
Ortopedie si traumatologie 2000
Otorinolaringologie 2000
Pediatrie 1500
Pneumologie 1500
Psihiatrie 1500
Psihiatrie pediatrica 1500
Radiologie-imagistica medicala 2000
Radioterapie 1500
Recuperare, medicina fizica si balneologie 1500
Reumatologie 1500
Sănătate publica si management 2000
Urologie 2000