METODOLOGIE privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial

 

METODOLOGIE privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Ministerul Sanatatii Publice organizeaza test de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie în prima decada a lunii iulie. Selectia se poate desfasura în centrele universitare medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Târgu – Mures.

Art. 2. – (1) Pentru organizarea testului de selectie sunt desemnate o comisie comuna centrala si comisii comune zonale. Comisia comuna centrala si comisiile comune zonale sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

2) Componenta comisiei comune centrale si presedintii comisiilor zonale, se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

Art. 3. – (1) Selectia se desfasoara sub forma unui test scris cu 10 întrebari, pe o durata de 2 ore.

(2) Raspunsurile se noteaza cu note de la 1 la 10, fiind admisi cei care au obtinut minimum media 5.

CAPITOLUL II

Tematica, bibliografie, întrebari

Art. 4. – Testul de selectie se sustine dupa tematica si bibliografia concursului de rezidentiat, domeniul medicina, stabilita prin publicatia de selectie.

Art. 5.-(1) Presedintele comisiei comune centrale desemneaza un grup de lucru care elaboreaza întrebarile si baremul de corectura. În grupul de lucru sunt nominalizate cadre didactice cu functie de predare de la disciplina medicina de familie, discipline medicale, chirurgicale, pediatrie si un reprezentant al Colegiului Medicilor din România.

(2) Grupul de lucru se întruneste în dimineata zilei testului de selectie, la ora 8.00 si elaboreaza întrebarile testului care vor fi aceleasi pentru toate centrele universitare. Presedintele comisiei comune centrale transmite întrebarile, presedintilor comisiilor comune zonale, prin fax, începând cu ora 10.00. Testul de selectie începe în toate salile la ora 10.30.

(3) Începând cu ora 10.30, grupul de lucru elaboreaza baremul de corectura pentru fiecare întrebare în parte. Acesta va fi transmis prin fax presedintilor comisiilor comune zonale, începând cu ora 13.00.

(4) Întreaga responsabilitate privind respectarea secretului întrebarilor pâna la ora 10.30, a desfasurarii testului si a aplicarii baremului de corectura revine presedintelui comisiei comune zonale.

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

Art. 6. – La testul de selectie se pot prezenta absolventii facultatilor de medicina, promotii anterioare anului 2005, medici de medicina generala cu drept de libera practica.

Art. 7. – (1) Înscrierile se fac la sediile autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de selectie, si se termina cu 25 de zile înaintea testului.

(2) Publicatia de selectie cuprinde:

 1. a) data, locul si ora desfasurarii testului;
 2. b) conditii de participare;
 3. c) locul si perioada de înscriere;
 4. d) tematica si bibliografia testului de selectie.

Art. 8. – Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. a) cererea de înscriere la selectie, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele înscrise în buletinul/ cartea de identitate
 2. b) fotocopia buletinului / cartii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, CNP, precum si data nasterii);
 3. c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic;
 4. d) adeverinta din care sa reiasa locul actual de munca sau declaratie pe proprie raspundere, în cazul în care nu sunt angajati;
 5. e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara desemnata de autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, în care se precizeaza ca este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii medicale;
 6. f) copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele;
 7. g) chitanta de plata a taxei de selectie, stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.; taxa se plateste în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si acopera cheltuielile de personal si materiale pentru desfasurarea selectiei

Art. 9. – (1) Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritatile de sanatate publica alcatuiesc o singura lista cu candidatii, în ordinea alfabetica a numelor, care cuprinde urmatoarele rubrici:

Nr. crt.

ASP

Nume, initiala tatalui, prenume

Promotia (absolvent) UMF absolvita

Loc actual de munca

Numarul chitantei de plata a taxei de selectie

Observatii privind starea de sanatate

Functia Unitatea

LEGENDA:

ASP – autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti (se foloseste indicativul auto; ex.: BZ pentru ASP Buzau, B pentru ASPM Bucuresti);

Locul actual de munca: Pentru cei neîncadrati se trece „FP” în rubrica „unitatea”, iar rubrica „functia” se lasa necompletata.

Observatii privind starea de sanatate: Se completeaza numai cu „Apt” sau „Inapt”.

(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritatilor de sanatate publica.

(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro , în termen de doua zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de discheta.

Art. 10. (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti redacteaza, în ordine alfabetica, lista finala a candidatilor înscrisi la selectie, dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrisi. Repartizarea candidatilor pe sali se face în ordinea alfabetica.

(2) Candidatii pot afla sala si ora începerii probei de selectie cu 3 zile înainte de sustinerea probei, consultând site-ul www.rezidentiat.info.

(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de selectie, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati în sala respectiva.

CAPITOLUL IV

Desfasurarea testului

Art. 11. – (1) Testul se desfasoara în ziua anuntata prin publicatia de selectie.

(2) În dimineata zilei de selectie, la ora 8.30, seful de sala si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat în listele candidatilor.

(3) Începând cu ora 9.00, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza în fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie în termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de testare.

Art. 12. – (1) Candidatii se aseaza în sala în ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus.

Fiecare candidat se aseaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.

(2) Candidatii sunt asezati în sala în asa fel încât sa ramâna cel putin un loc liber între doi candidati.

(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a testului.

Art. 13. – (1) Începând cu ora 9.30, se împart candidatilor caietele pentru raspuns precum si pixuri cu pasta albastra.

(2) Candidatii nu au voie sa pastreze carti sau alte materiale informative. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pâna la terminarea testului de selectie.

(3) Secretizarea caietelor se face de fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce contine datele de identificare (nume, prenume, numarul si seria buletinului de identitate) în plicul situat în partea interioara a copertii.

(4) Înainte de introducerea biletului în plic, seful de sala verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul si va aplica stampila stabilita de comisia comuna centrala, astfel încât sa cuprinda si o portiune din afara plicului. Totodata, presedintele comisiei isi pune semnatura deasupra stampilei. Candidatii care nu sunt prezenti în sala în momentul dictarii întrebarilor nu mai au acces în sala.

(5) Cele 10 subiecte stabilite de comisie sunt dictate candidatilor iar acestia le vor scrie la începutul fiecarei foi.

(6) Terminarea enuntarii ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei, ora ce va fi trecuta pe tabla alaturi de ora terminarii probei.

(7) Timpul acordat pentru testul de selectie este de 2 ore. În prima jumatate de ora de la începerea testului nici un candidat sau membru al comisiei nu va parasi sala.

(8) În timpul testului candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Încalcarea disciplinei duce la eliminarea din selectie a candidatilor vinovati, comisia întocmind în acest sens un proces verbal.

(9) Candidatii folosesc numai pixuri cu pasta albastra, alta culoare constituind semn distinctiv ce poate duce la identificarea candidatului, nerespectarea ducând la anularea testului.

(10) În situatii exceptionale, candidatii pot schimba primul caiet de teza, care însa va fi anulat.

(11) La terminarea testului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, caietul de test. La sfârsitul celor doua ore, caietele se strâng, se numara si se sigileaza în prezenta întregii comisii si a doi candidati care vor semna alaturi de comisie pe pachetul respectiv. Caietele anulate si nefolosite se vor împacheta separat.

(12) Candidatii absenti si cei care se retrag sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau caietul de teza sub semnatura si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la începerea testului de selectie. Seful de sala scrie pe caietul lor „Retras din selectie”. Aceste caiete sunt preluate, constituind documente pe baza carora, în lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din selectie”. Dupa parasirea salii, nici unui candidat nu îi mai este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru nici un motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesitati fiziologice, caz în care este însotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata testului pentru candidatul respectiv.

(13) Caietele de teza bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Caietele anulate si nefolosite se vor împacheta separat. Seful de sala va întocmi un proces verbal care va cuprinde numarul de candidati prezenti, numarul absentilor, numarul caietelor primite, folosite, anulate si ramase nefolosite si care va fi semnat de toti membrii comisiei. Pachetele sigilate cu caiete de teza vor fi pastrate într-o camera în conditii de securitate, unde nu vor avea acces decât membrii comisiei de corectura.

Capitolul V

Notarea candidatilor

Art. 14. –(1) Pentru corectarea raspunsurilor, presedintele comisiei comune zonale desemneaza comisii de corectura(1 comisie la 50 candidati) având urmatoarea componenta: 1 presedinte – cadru didactic cu functie de predare de la disciplina medicina de familie, specialitati medicale sau chirurgicale, 2 membrii, medici primari în medicina interna / medicina de familie, din care unul propus de Colegiul Medicilor teritorial si un secretar.

(2) Corectura testului de selectie se face conform baremului transmis de comisia comuna centrala, în termen de 2 saptamâni. Presedintele si membrii comisiei vor acorda pentru fiecare întrebare, note de la 1 la 10, nota pentru fiecare întrebare rezultând din media celor 3 notari. Media generala se calculeaza numai cu 2 zecimale. Se considera admis candidatul al carui test a obtinut nota finala cel putin 5 (cinci).

(3) Deschiderea tezelor se face la o data ce va fi afisata din timp de fiecare comisie de corectura, pentru a da posibilitatea candidatilor sa participe la aceasta operatiune.

(4) Dupa afisarea rezultatelor testului de selectie, comisia de corectura asteapta timp de o ora eventualele contestatii, la care va trebui sa raspunda în scris candidatului prin reverificarea tezei în termen de 24 de ore. În cazul în care contestatiile se refera la modul de alcatuire a întrebarilor sau a baremului de corectura, acestea vor fi înaintate comisiei comune zonale. Aceasta le grupeaza tematic si le transmite comisiei comune centrale de rezidentiat, care va da raspunsul în termen de 72 ore.

CAPITOLUL VI

Clasificarea candidatilor

Art. 15.- (1) Dupa solutionarea contestatiilor, secretarul comisiei de corectura întocmeste catalogul testului cu nota obtinuta de fiecare candidat, catalog pe care îl afiseaza la sediul comisiei.

(2) Comisia comuna zonala întocmeste catalogul definitiv pe baza cataloagelor de la comisiile de corectura.

(3) Presedintii comisiilor comune zonale transmit Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în termen de trei zile de la finalizarea selectiei, urmatoarele materiale:

– catalogul definitiv cu semnatura si parafa membrilor comisiei;

– procesele verbale referitoare la modul de desfasurare a selectiei;

– lista membrilor comisiilor de corectura, sefilor de sala si supraveghetorilor cu mentionarea timpului de activitate prestat pe foaia de pontaj, pe zile si ore astfel :

– timpul efectiv necesar pentru organizarea si desfasurarea probei scrise = 2 ore;

– timpul efectiv necesar pentru corectarea probei scrise = 1 ora / candidat;

– timpul efectiv necesar pentru calcularea mediilor si alcatuirea cataloagelor = 2 ore;

– contracte individuale de munca (1 exemplar) completate la cap.I poz. 2 cu datele personale ale membrilor comisiilor, însotite de fotocopie dupa actul de identitate al fiecarui membru din comisie.

(4) Caietele testelor de selectie, se pastreaza în arhiva autoritatilor de sanatate publica timp de un an.

CAPITOLUL VII

Probleme de organizare

Art. 16. – Pentru buna desfasurare a testului de selectie se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea urmatoarelor activitati:

 1. a) publicarea metodologiei de desfasurare a testului – coordonator este presedintele comisiei comune centrale;
 2. b) rezolvarea problemelor financiare (propunere cuantum taxa si încasare, cheltuieli pentru chirie sali, materiale, plata personalului implicat în organizarea si desfasurarea testului de selectie etc.) – responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;
 3. c) închirierea salilor, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, având grija sa ramâna în fiecare sala 1 – 3 locuri libere (în functie de capacitatea salii) si verificarea cu o saptamâna înainte a conditiilor de lucru în sala respectiva (lumina, aerisire, scaune etc.) – responsabil este presedintele comisiei comune zonale;
 4. d) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti centralizeaza de la ASP-uri listele cu candidatii înscrisi la testul de selectie si apoi le transmite comisiilor comune zonale.
 5. e) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (caiete de test, hârtie, pixuri de culoare albastra si rosie, hârtie de împachetat, sfoara, stampile, etichete autocolante, post-it, saci, ) – responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;
 6. f) organizarea supravegherii testului – responsabil este presedintele comisiei comune zonale:

– solicitarea prin UMF-uri si ASP-uri a unui numar suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 20 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala);

– desemnarea sefilor de sala si a supraveghetorilor;

– instruirea acestora cu o saptamâna înaintea testului de selectie;

 1. g) întocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si împartirea candidatilor pe sali în functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora – responsabili sunt presedintii comisiilor comune zonale;
 2. h) elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati – coordonator este presedintele comisiei comune centrale;
 3. i) elaborarea si tiparirea documentelor: procese-verbale pentru sefii de sala, de predareprimire a sacilor cu caiete de teza si de predare-primire la sfârsitul testului de selectie, caietele nefolosite, catre comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea testului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori – responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;
 4. j) stabilirea baremului de corectare – responsabil este Comisia comuna centrala;
 5. k) pregatirea pentru corectura, responsabil este presedintele comisiei comune zonale;
 6. l) stabilirea clasificarilor finale în ordinea descrescatoare a notelor, responsabil este presedintele comisiei comune zonale;
 7. m) afisarea rezultatelor finale – responsabil este presedintele comisiei comune centrale;
 8. n) toate informatiile nesecrete legate de selectie (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificarii etc.) se publica pe www.rezidentiat.info – responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

Art. 17. – Materialele necesare testului, achizitionate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, se trimit comisiilor comune zonale cu cel putin 2 saptamâni înainte de sustinerea testului de selectie.

Art. 18. – (1) Pregatirea materialelor necesare desfasurarii testului presupune: realizarea caietelor de raspuns si pregatirea sacilor cu materiale.

(2) Caietele pentru raspuns se tiparesc, cu cel putin 3 saptamâni înainte de sustinerea testului, plus o rezerva de 10%.

(3) Pregatirea sacilor pentru sali continând toate materialele necesare se face de catre comisiile comune zonale, în saptamâna premergatoare testului de selectie. Fiecare sac, cuprinde urmatoarele materiale:

– colete cu caiete pentru raspuns; numarul caietelor (+ 10%),

– pixuri albastre pentru raspuns

– banda adeziva;

– sfoara;

– hârtie de împachetat;

– pixuri de culoare rosie pentru corectura.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la sediile comisiilor comune zonale, cu doua zile înainte de concurs.

CAPITOLUL VIII

Pregatirea prin rezidentiat cu timp partial

Art.19. –(1) Medicii confirmati ca rezidenti de medicina de familie cu timp partial efectueaza pregatire minimum 3 zile pe saptamâna, durata maxima de parcurgere a stagiilor prevazute în curricula fiind de 5 ani în unitati sanitare acreditate pentru specialitatea medicina de familie.

(2). Alegerea unitatii sanitare de pregatire se face prin teleconferinta, în prima decada a lunii septembrie. Prezentarea la stagii se va face începând cu 1 octombrie.

(3).Efectuarea integrala a stagiilor de pregatire este certificata de catre îndrumatorii de stagii si managerul unitatii sanitare respective. Efectuarea si finalizarea modulelor de pregatire se face cu respectarea prevederilor ordinului comun MSP/MEdCT 1141/1386/2007.

(4) Dupa parcurgerea integrala a curriculei de pregatire, rezidentii în specialitatea medicina de familie sustin examenul de medic specialist, în sesiunile organizate de MSP, cu respectarea metodologiei desfasurarii examenului de specialist.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Art. 20 – Prezenta metodologie se aplica în anul 2008. Ulterior, selectia în rezidentiatul cu timp partial se va organiza în functie de numarul medicilor de medicina generala cu drept de libera practica, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.