Lege nr. 179/2008 din 13/10/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008

Lege nr. 179/2008 din 13/10/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

Publicat in MOF nr. 707 – 17/10/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 17/10/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

 1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unităti sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenŃei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizează numai specialitătile si unitătile sanitare care functionează cu 75% sau mai puŃin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unităti din judet se nominalizează numai specialităŃile si unitătile sanitare care funcŃionează cu 75% sau mai puŃin din numărul de personal normat pe locuri de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.”

 1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: „(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), rezidentiatul pe post pentru specialitatea medicină de urgentă se organizează în functie de numărul de posturi solicitate de unitătile sanitare publice, cu încadrarea în normativul de personal.”
 2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

„(51) Preparatorii universitari medici, medici dentisti si farmacisti, confirmati în rezidentiat, efectuează pregătirea în rezidenŃiat în afara normei de bază didactice si fără a fi salarizati ca rezidenti.

(52) Începând cu anul 2008, medicii, medicii dentisti si farmacistii, care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de învătământ superior medical, medico-dentar sau farmaceutic, se confirmă în rezidentiat în specialitatea disciplinei. Confirmarea în rezidenŃiat a celor care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari la disciplinele fără corespondent în

Nomenclatorul specialităŃilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reŃeaua de asistenŃă medicală se face în una dintre specialităŃile stabilite prin ordin al ministrului sănătăŃii publice. Confirmarea în rezidenŃiat se face pe baza punctajului de promovare obŃinut la concursul de rezidenŃiat organizat de Ministerul Sănătătii

Publice. RezidenŃii care promovează prin concurs în posturi de preparatori sau asistenti universitari îsi pot continua pregătirea în specialitatea obtinută prin concurs, după obtinerea specialitătii corespondente disciplinei în care au obŃinut postul didactic.

(53) Pierderea calităŃii didactice anulează drepturile obtinute în baza prevederilor alin. (52).”

 1. La articolul 6, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Specialistii formaŃi în urma promovării concursului de rezidentiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară în care se găseste postul respectiv, înaintea începerii pregătirii de rezidentiat.

Prin acest contract se prevăd:

 1. a) posibilitatea ca rezidentul să fie retribuit suplimentar fată de salariul de rezident de către unitatea sanitară respectivă, pe perioada pregătirii în rezidenŃiat;
 2. b) obligaŃia de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă cel putin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenŃiat;
 3. c) negocierea conditiilor salariale pe care unitatea le va asigura medicului pentru perioada prevăzută în contract.”
 4. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Obligatia prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabileste prin act aditional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaŃiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenŃiat, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiŃional la contractul individual de muncă.”

 

 1. La articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. – (1) Pregătirea în rezidentiat se desfăsoară în mod descentralizat, la nivelul centrelor universitare cu facultăŃi de medicină generală, medicină dentară si de farmacie acreditate si evaluate cu grad ridicat de încredere.

(2) Evaluarea facultătilor de medicină generală, medicină dentară si de farmacie trebuie realizată în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanŃe.

(3) Numai institutiile de învătământ superior medical, medico-dentar sau farmaceutic acreditate si evaluate cu grad ridicat de încredere au dreptul la pregătire în rezidenŃiat si doctorat în specialităŃi medicale si propun

Centrului NaŃional de PerfecŃionare în Domeniul Sanitar, pentru rezidenŃiat, coordonatorii, directorii de programe, precum si responsabilii de formare, după caz, pe specialităŃile în care se efectuează pregătirea.

Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sănătăŃii publice si al ministrului educaŃiei, cercetării si tineretului. Plata unei indemnizaŃii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităŃi si responsabilităŃi suplimentare funcŃiei de bază, pentru directorul de program de rezidenŃiat medicină de urgenŃă si pentru responsabilul de formare în rezidenŃiat medicină de urgenŃă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se face numai în cazul în care acestia nu deŃin funcŃii didactice. UnităŃile nou-înfiinŃate vor fi evaluate conform legii.”

 1. La articolul 12, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) RezidenŃii pot fi inclusi în linia de gardă, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea si sub supravegherea medicului titular de gardă.

(4) Începând cu anul III de pregătire, rezidenŃii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizaŃi pentru această activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, de către unitatea sanitară unde efectuează garda.”

 1. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) RezidenŃii au dreptul să examineze pacienŃii, să aplice soluŃii terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau a responsabilului, utilizând abilităŃile dobândite în conformitate cu nivelul lor de pregătire.”

 1. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. – (1) Începând cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, neconfirmati în rezidentiat, pot efectua 3 ani de practică supravegheată/asistată.

(2) În perioada în care medicii efectuează practica supravegheată/asistată beneficiază de contract individual de muncă pe durată determinată, care se încheie cu unităti sanitare publice, la solicitarea acestor unităŃi, cu exceptia serviciilor de ambulanŃă. Actul medical pe care îl prestează medicul în timpul celor 3 ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu drept de liberă practică.

(3) Medicii care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă determinată cu unităti sanitare publice vor efectua practică supravegheată/asistată atât în structurile unitătilor sanitare publice, inclusiv cabinete de medicină scolară si cabinete de planing familial, cât si în cabinete de medicină de familie, la solicitarea cabinetelor de medicină de familie, cu aprobarea unităŃii sanitare angajatoare.

(4) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectuează practica supravegheată/asistată au obligatia să se prezinte la concursul de rezidenŃiat si dobândesc dreptul de liberă practică după promovarea examenului de medic specialist.”

 1. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. – (1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii cetăŃeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparŃinând SpaŃiului Economic European sau ConfederaŃiei ElveŃiene pot efectua specializare prin Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităŃile prevăzute în Nomenclatorul specialităŃilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reŃeaua de asistenŃă medicală.

(2) Specializarea se face cu respectarea duratei si curriculei de pregătire prevăzute pentru rezidenŃiatul în specialitatea respectivă în România.

(3) Examenul de specialist se organizează de Ministerul Sănătătii Publice la sfârsitul specializării, cu respectarea condiŃiilor prevăzute pentru finalizarea rezidenŃiatului.”

Art. II. – OrdonanŃa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din ConstituŃia României, republicată.

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

Eugen Nicolicea                                                       Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 179.